Nyheter

Sjösidan

juni 10th, 2019|0 Comments

SJÖSIDAN 'Nya Sjösidan' Den vision som finns för vår fina baksida, 'Sjösidan', är under framtagning, men just idag finns en vision som ser ut som på bilderna nedanför.Allt går i linje med projektet Nya Flygaren

Gamla nyheter

Oktober 2021

Infobrev om projektet

Alla infobrev om projektet finns nu under https://flygaren1.se/foreningen/infobrev/

Februari 2021

Information om Projekt Nya Flygaren

Nu har vi äntligen fått vårt bygglov beviljat av kommunen, efter vissa justeringar som bla rörde färgval av balkongräcken och utformningen av kortsidorna på låghusen. Vi fick inte använda svart färg utan kommer i stället använda en ljus färg som är snarlik den färg som balkongerna har i dag. Vad avser kortsidorna på låghusen så fick inte fogarna ligga diagonalt men däremot liggandes.

Parallellt med att bygglovsprocessen har haft sin gång, har Jiben AB fortsatt att planera inför byggstart och 2021 kommer delprojektet Låghus tak och fasad att genomföras. Detta innefattar att taken kommer läggas om, kortsidorna som idag har en dålig konstruktion och dålig isolering, kommer bytas ut mot ett betongliknande material, nya uppgångar till övervåning, nya uteplatser, ny belysning samt fasadrengöring av de plana ytorna inkl byte av fogmassa.

Planen är att börja längst in i området (Flygkårsvägen 27 och 29) och sen jobba oss ut i området. 2 huskroppar kommer genomföras samtidigt och detta beräknas ta ca 6-7 veckor, därefter påbörjas nästa par av huskroppar (Flygkårsvägen 31 och 33).

Projektets ambition är att komma ut med en mer detaljerad tidplan men vill genomföra de 2 första huskropparna för att se om tidplanen håller innan vi kan delge alla en årstidplan. Man måste också ha med i beräkningen att dessa arbeten kan stöta på hinder och utmaningar som påverkar tidplanen men då kommer vi att informera om detta i så god tid som möjligt.

Byggstart för de 2 första huskropparna är beräknat till mitten av mars och innan årets slut skall detta delprojekt vara klart.

Information kommer gå ut specifikt till alla som bor i låghusen om hur detta kommer gå till inför att arbetet påbörjas.

Det känns verkligen roligt att vi snart är igång och att förädlingen av vårt område skall starta.

Information kring vad som händer kommer from nu att spridas månadsvis och vi kommer använda oss utan vår Facebookgrupp samt även sätta upp information på våra anslagstavlor i portarna. För er som ej ännu har anslutit till vår Facebookgrupp, gå in och gör det så du kan ta del av den löpande informationen på ett enkelt vis.

Facebookgruppen heter: BRF Flygaren1 Information

Oktober 2020

Information från styrelsen

Lakansträckare monterade i tvättstugorna.

Källardörrar kommer bytas 12 st, gäller höghusen. Daloc kommer utföra arbetet .Startar med 1 testdörr troligtvis i 5:an. leveranstid ca 10 v. beräknar att arbetet kommer vara klart i april 2021. Arbetet kan ej utföras under vintermånaderna då det krävs plusgrader. Krävs lite mer då 8 av våra 12 dörrar leder till skyddsrum.

Radonmätning

Info kommer från Fss som håller i ansvaret. ca 130 lgh kommer bli utvalda.Berörda lgh får info även ett utskick kommer göras till alla boende.

Röjning av sly mm

För att öka säkerheten i området har vi vidtagit de åtgärder som vi kan göra.
Bättre genomsiktlighet vid parkeringar, lokalen, skogsremsan mellan Flygkårsvägen och villaområdet.
Strålkastare monterade på lokalen. Häcken kapas vid lokalen till låg nivå för att få bästa återväxten samt att den kommer hållas på en lägre nivå.
Möte är inbokat med Täby kommuns skogsförman för att gå igenom deras mark som gränsar till Flygkårsvägen.
Fortsatt problem med att boende inte städar efter sig i tvättstugorna. Anmodan skickas till alla som missbrukar.
Tacksam för att vi hjälps åt med att hålla rent i vårt område.
Plocka upp hundbajs!!!Rastning av hundar är förbjudet i området!
Ta hand om fimpar ni som röker!

Rikard kommer med info om projektet.

Maila styrelsen styrelsen@flygaren1.se om ni har frågor som ni vill ta med till nästa styrelsemöte. Nästa styrelsemöte 9/11.
Föreningslokalen hyrs inte ut under pågende pandemi och inga öppet hus kommer hållas under tiden.

Hälsar
Therese
Styrelsen

September 2020

Information om Projekt Nya Flygaren

Projekt Nya Flygaren håller precis på att avsluta Fas 1 (planeringsfasen) där resultatet är färdiga bygglovshandlingar samt en projektplan.

Det har varit en utdragen process men som vi låtit få ta tid och med det säkrat upp att vi gör allting med kvalité och noggrannhet. Besiktningar är genomförda, alla delmoment inom projektet är genomgångna, kostnadsuppskattningar är gjorda, beslut är tagna angående bygglov mm

Eftersom vår gamla underhållsplan har visat fel på bla kommande kostnader för renovering av våra tak och i och med att denna kostnad är så stor så får det påverkan på både projektet och vår övergripande ekonomi.

Vi har nu uppdaterat vår underhållsplan och lagt in kostnaderna för projektet samt även kostnaderna för renovering av våra hyreslägenheter. Arbetet med att få kontroll över ekonomin är inne i sitt slutskede och inom kort kommer vi kunna presentera en projektplan som beskriver vad som kommer göras och när detta är planerat att genomföras där vår övergripande ekonomi kommer styra hur mycket vi har råd att genomföra de kommande åren så att projektets mål blir uppfyllda.

Styrelsen har också fattat beslut om en prioriteringsordning för de ingående delarna i projektet där renovering av låghusen kommer att påbörjas först. Projektet är nu inne i en upphandlingsfas där avtal med entreprenörer kommer att ingås. Detta innebär att när bygglovet är på plats kommer arbetet att igångsättas där bla uteplatsernas dåliga trä kommer rivas och ersättas av buskar samt att tak och kortsidor på låghusen kommer bytas ut mm.

Det är styrelsens ambition att kunna presentera en mer detaljerad projektplan inom några veckor där vi naturligtvis på ett coronasäkert vis kommer kunna hantera era frågor.

Styrelsen har full respekt för synpunkter från boenden som inte tycker det händer något men med tanke på storheten av projektet och en stark vilja att göra detta så bra som möjligt så krävs det en noggrann och kvalitativ planering så även om det inte upplevs som att det händer något så arbetas det för fullt med att komma igång.

Info från styrelsen

Vi kommer framöver lägga ut info efter styrelsemöten här.

Hej,Styrelsemöte igår.

Info: Lakanssträckare monteras i alla 12 tvättstugorna.
Källardörrar som leder från trappan utvändigt in till förråden kommer bytas.
Ventilationen i port 3 o 5 kommer åtgärdas i varje Lgh. Offerter framtagna. Idag saknas ventilation.
Alla avtal kommer ses över.Elavtalet är flyttat till Eon. Bättre prisbild.
Anmodan skickas ut omgående vid missbruk av tvättstugan.Samma gäller för elavfalls rummen.
Ny portkod kommer 1 oktober.
Kontinuerlig kontakt och genomgång med Crafftech som sköter vår utemiljö.
Andrahandsuthyrningar: Genomgång av kontrakt.
Bättre med nedskräpningen i området med undantag för bortre p-platsen och skogsområdet som ligger intill. Vi har fortfarande mycket skräp som slängs vid vändplan. Även mycket fimpar.
Fortfarande problem med hundbajs och rastning av hundar i området . Finns förbudsskyltar. Vänligen respektera!
Tacksam för att vi hjälps åt att hålla vårt område rent.
Rikard kommer med info om projektet.
Underhållsplanen uppdaterad.
Ovk och radonmätning är kommande åtgärder.

Maila styrelsen styrelsen@flygaren1.se om ni har frågor som ni vill att vi tar med på styrelsemöten. Nästa styrelsemöte 1/10.

Hälsar Therese
Styrelsen

Juni 2020

Protokoll Ordinarie stämma

finns tillgängligt här

April 2020

Soprum för el och tidningar

Nu är elavfall rummen städade och ytan minimerad med en ny vägg.
Allt detta pga att boende, våra grannar inte kan följa de regler som vi har.
Kamera kommer sättas upp. Anmodan går ut omgående till de som slänger skräp som inte hör hemma i återvinningsrummet.
Endast:
Tidningar
(Det innebär inga kuvert pappåsar äggkartonger eller kartonger över huvudtaget.)
Batterier
Glödlampor
Lysrör
Elavfall (Inga vitvaror)

Förbjudet att slänga!!!!
KARTONG
VITVAROR SOM SPIS, KYL, FRYS MM.
Och allt övrigt som inte ingår i källsortering för elavfalls rummet.

Mars 2020

MATAVFALL 

Vi kommer i veckan montera lås på behållarna för matavfall.  
Detta på grund av all plast som slängs där och orsakar oss onödiga extrakostnader.  
Låsen kommer att kunna öppnas med samma iloqnyckel  som ni hämtat ut till grovsoporna. 
Vanliga hushållssoporna kommer inte förses med lås i dagsläget. 

Februari 2020

Felaktigt slängda sopor

Detta kommer leda till avgiftshöjningar om vi inte får bukt med det.

Protokoll Extrastämma

Finns tillgängligt här

Tvättstugor

Under februari kommer vi börja fräscha upp våra tvättstugor. Målning av alla ytor kommer utföras. Det tar ca 2-3 dagar per tvättstuga. Några kommer ta lite längre tid då mer avancerat underarbete behövs. 

Tvättstugorna kommer vara stängda under pågående målning. 

Info i trapphus kommer ca 1 v innan påbörjat arbete. 

Bokningskalender

Nu har vi lagt upp en kalender där man kan se när lokalen och gästlägenheten är bokade. Ni når den på https://www.kalender.se/…/brf-flygaren-1.-bokning-av-…/55963

Januari 2020

Gästlägenheten uppfräschad.

Nu går det att hyra gästlägenheten igen efter en rejäl uppfräschning.
Kostnad är 400 kr per dygn. Boka genom att skicka mail till gastlagenhet.bokning@flygaren1.se

Sista sopstationen öppnad

Nu är alla sopstationer öppnade och vi hoppas därmed att det ska fungera bättre.
Observera att en vändplan är skapad för sopbilen och där råder stoppförbud.

December 2019

Nya rutiner för hantering av sopor 

Grovsopor 

Nu kommer man in i grovsoprummen med en Iloqnyckel alla dagar mellan 07.00 och 22.00. För er som redan har en nyckel behöver man programmera den genom att stoppa in den i programmeringsenheten som sitter till höger om dörren till föreningslokalen. För in nyckeln och vänta tills det lyser grönt. 

Ni som inte har nyckel kommer att kunna hämta ut en i föreningslokalen utan avgift.
Vill man ha en extra nyckel eller om man har tappat sin nyckel så kostar en ny 300 kr. Kontakta FSS för uthämtning av nyckel (08 657 90 90), eller skicka ett mail till styrelsen@flygaren1.se för att boka tid för uthämtning. 
Ni som har betalat deposition kommer att få den återbetald via nedsatt avgift/hyra. 
Det kommer även att monteras lås på de nya sopstationerna som kommer att kräva en Iloqnyckel. Detta kommer att göras när alla stationer är öppnade. 

November 2019

Elskrot och tidningar

Vi har nu tagit bort bommarna från dörrarna till elskrot och tidningar så man kommer in med nyckeltagg och vi hoppas detta kommer underlätta för alla.
Inom kort inför vi upplåsning av grovsopor med iloqnyckel.
Alla passager loggas och kommer följas upp vid missbruk.

Erbjudanden till boenden

Styrelsen har tagit fram olika erbjudanden till de boende i föreningen.
För närvarande gäller det säkerhetsdörrar och rabatt på K-Rauta men det kommer komma mer, t. ex persienner. Du hittar erbjudanden under en egen flik på hemsidan.

Arbeten i föreningen

Hej,
Info ang pågående arbeten i föreningen. 

Papperskorgar utanför entréer nedtagna. Ingår i projektet Nya Flygaren 1. Vi har 16 st kvar i området. 
Fimphållare vid entréer kommer monteras ner. Enl ny lag från 20191001.

Vår lokal är uppfräschad. Delvis ommålad, grovstädad, golven nybehandlade. Nya möbler, mattor, lampor. Nya gardiner på gång. 
Uppdatering av uthyrningsregler kommer. 

Vi håller på med renovering av gästlägenheten. Nya golv, nedtagning av alla tapeter, Väggar och tak spacklas och målas. Uppfräschning av badrum. 

Lekplats, sandlådor mm. Efter kontroll av våra sandlådor, gungställning m.m. har vi fått en del nedslag som måste åtgärdas. 2 sandlådor vid port 3 och 5 är borttagna, räcket vid gungställning tas ner. Klämrisk mellan gungställning och räcke. Klätterhus med rutschkana är utdömd. Den tas bort. Vi ser fram emot ny lekplats som är planerad i Nya Flygaren1. 

Hälsningar Styrelsen

Oktober 2019

Info på Facebook

Vi har startat en Facebookgrupp där styrelsen kommer lägga ut information om vad som händer i området. Ansök om medlemskap i ”Styrelsen BRF Flygaren1 Information”
https://www.facebook.com/groups/463441830941107/

Augusti 2019

INKOPPLING AV BREDBAND OCH TV

Fredagen den 30 augusti 2019 bytte föreningen leverantör av TV och bredband till Sappa/Bahnhof.
Maila styrelsen@flygaren1.se om du inte hämtat ut dina nya boxar.

OBS! Din WiFi-router ska skickas tillbaka till Telia och samlas inte in av styrelsen.

Ta den urkopplade nätverkssladden (bild) och anslut till porten märkt Wan på Bahnhofroutern. Anslut till wifi med uppgifterna som finns på routern. När ni sedan startar en webbläsare kommer ni till inloggningssidan för Bahnhof där ni väljer registrera ny användare och skriver i era personuppgifter (Om ni inte får upp sidan, skriv in dhcp.bahnhof.se).
Använd helst webbläsaren chrome

Registrera er på Sappas sida och sedan ansluts Sappaboxen i routerns lan4 för att kunna se TV.