Nya Flygaren

Vi är alla överens om att vårt område behöver en rejäl uppryckning, det räcker inte längre med att lappa och laga, att måla över och att tejpa. Något större måste göras.

Under hösten 2018 påbörjade den nya sittande styrelsen ett arbete som nu går under benämningen Nya Flygaren. Arbetet sker tillsammans med en erfaren arkitekt och en trägårdmästare med erfarenhet av bostadsområden. Målet med Nya Flygaren är att förvandla vårt nuvarande område till en trygg och attraktiv plats att bo och vistas på.

Projektet består av många delprojekt, där många är hämtade ur underhållsplanen. Projektet kommer inte att resultera i en ny version av nuvarande miljö, utan det blir en total omvandling till ett modernt område med ett lågt underhållsbehov och därmed kostnadseffektivt. Det blir nya smarta lösningar, ett område byggt för de boende där man vill umgås.

OBS! Eftersom arbetet med Nya Flygaren avstannat kommer en ny tidsplan tas fram under 2023. Mer information om detta kommer under hösten 2023.

Olika delmoment

Här hittar du en del av de olika åtgärder som ingår i Nya Flygaren. Bilderna är endast tänkt som inspiration, inte slutgiltig produkt.

Entréportar

Befintligt betongtak tas bort och ersätts med ett vackert glastak med belysning. Cykelställen flyttas, allt som gör entrén mörk tas bort för att ge en trygg ingång till höghusen. Dörrpartierna byts ut eller målas.
Betongmuren målas vit och lyses upp.

Balkonger

Nya balkongräcken kommer ge ett lyft för hela området. Vi kommer att få ett helt nytt ljus, bättre utsikt och höghusens hela ’image’ kommer att bli en välkomnande öppenhet. Exakt hur förändringen kommer att bli är inte spikat ännu. Det är en hel del saker som det måste tas hänsyn till, bl.a. de som gjort inglasningar av sina balkonger.

Fasad höghus

De gjutna betongdelarna av fasaden kommer att målas och få ett nytt utseende. Grunden lagas, ev. småskador repareras, rengöring av tegelpartier. Att göra något större med höghusen är inte ekonomiskt försvarbart då det är stora ytor och ett byta av hela fasaden skulle utgöra en för stor kostnad.

 Låghusen

Låghusen kommer att få genomgå den kanske största förändringen. Fasaden och taken kommer att bytas ut, Samtliga träpartier kommer att tas bort och ersättas. De utanpåliggande trapporna byts ut mot nya trappor. Arbetet med dessa blev klar 2022.

Ny sophantering

Sopstationerna grävs ned i marken och placeras ut på 4 platser i området. På varje station finns ett nedkast för matavfall och en för hushållssopor. Sophämtningen sker genom att hela behållaren under jord lyfts upp och töms i en sopbil.

Uteplatser

Samtliga befintliga uteplatser, i markplanet, både till låghusen och höghusen, görs om helt. De trästaketen som idag avgränsar uteplatserna tas bort, dessa ersätts med växtlighet i form av avenbokshäckar samt snygga avgränsare. Vissa uteplatser kommer få avgränsare i trä.

Carports

Garage, soprum, cykelförråd m.m. byts ut mot nya luftiga carports med sedumtak (Grön växtlighet). Carports kommer även att sättas upp på vissa av de andra parkeringsplatserna i området, mot skogen t.ex.

Rekreationsplatser

Det finns ett stort behov av platser att tillbringa sin tid ute, här kommer en stor uppryckning att göras. De befintliga lekplatserna och ’fotbollsplanerna’ tas bort helt för att ge plats till ny grönska och nya platser för aktivitet och ro.

Trapphus

Trapphusen kommer fräschas upp för att ge en mer välkomnande syn och ljusa upp för de boende.